Back to Top

PLS Professional Language Services BV

Translators for banks, insurers and the legal profession

Switch languages

Select your language

Terms and conditions

Klik hier om een PDF versie van deze algemene voorwaarden te downloaden.

 

 

Algemene Voorwaarden van P.L.S. Professional Language Services B.V.

(geldig vanaf 17-09-2019)

 

1 Algemeen

1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:

Opdrachtnemer: de onderneming PLS Professional Language Services BV, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 33267047, gevestigd in 1054 VE Amsterdam aan Brederodestraat 80;
Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van de opdrachtnemer.
Opdracht: werkzaamheden die tegen vergoeding en op basis van een overeenkomst van opdracht worden uitgevoerd door de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

 

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle in de offerte genoemde aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

2.2 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3 Een offerte wordt tot overeenkomst doordat Opdrachtgever de offerte van Opdrachtnemer schriftelijk dan wel per e-mail bevestigt.

2.4 Alle overeenkomsten kwalificeren als een inspanningsverplichting, tenzij partijen uitdrukkelijk een resultaatsverplichting overeen komen.

 

3 Prijs

3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de offerte. In dit geval zal Opdrachtgever hiervan altijd schriftelijk dan wel per e-mail op de hoogte worden gesteld.

3.2 In de in de offerte genoemde prijsopgave zijn tevens begrepen reis- en eventuele verblijfkosten, alsmede overige kosten (fotokopieën, assessments, voorbereidingstijd, BTW) en voorschotten.

 

4 Vertrouwelijkheid

4.1 Behoudens wettelijk voorschrift is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van Opdrachtgever jegens derden. Hij zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. Evenzo zal de Opdrachtgever, zonder instemming van Opdrachtnemer, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en rapportages van Opdrachtnemer.

4.2 Het staat Opdrachtnemer te allen tijde vrij derden in te schakelen voor het verrichten van de Opdracht of een gedeelte ervan op voorwaarde dat de betreffende derde dezelfde eisen met betrekking tot geheimhouding/vertrouwelijkheid tegenover Opdrachtgever aanvaardt, welke inschakeling van derden geen inbreuk door Opdrachtnemer vormt op de in artikel 4.1 genoemde geheimhoudingsverplichting, tenzij anders tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer schrifteijk is overeengekomen.

4.3 Opdrachtnemer zal documenten—waaronder vertalingen of geredigeerde teksten, en teksten opgesteld door Opdrachtnemer—toesturen aan Opdrachtgever op dezelfde wijze als Opdrachtnemer documenten—waaronder te vertalen of te redigeren documenten, of documenten die voor de Opdracht benodigde achtergrondinformatie bevatten—van Opdrachtgever ontvangt, waarbij Opdrachtgever zelf de mate van gevoeligheid en benodigde beveiling van documenten, data en informatie bepaalt.

 

5 Intellectuele eigendom

5.1 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte presentaties, documenten, hand-outs, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘know-how’ tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

5.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

6 Betalingsvoorwaarden

6.1 De volgende betalingsregeling is van toepassing: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum.

6.2 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt.

6.3 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. de Opdrachtgever failliet of in surseance is;

c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;

d. de onderneming van Opdrachtgever wordt verkocht of beëindigd;

e. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

6.4 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 14 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 14 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

6.5 Rente bij zakelijke transacties:
De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).     

6.6 Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties:

Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente op grond van artikel 6.5, met een minimum van € 50 (vijftig euro). Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.

6.7  Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

 

7 Onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1 Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

7.2 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

7.3 Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen, ziekte/arbeidsongeschiktheid, computerstoringen en stroomuitval zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

7.4 Indien de overmachtssituatie langer dan twee maanden duurt of de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

8 Wijziging van de opdracht

8.1 Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht.

8.2 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

8.3 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

8.4 Bij wijziging van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen.

 

9 Ontbinding/opschorting

9.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

9.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

9.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.

 

10 Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, voorzover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

10. 2 De schade wordt in de volgende gevallen dienovereenkomstig beperkt:

a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, indirecte schade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

b. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

c. De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.

d. Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste het bedrag van het honorarium zoals Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van Opdrachtnemer over de laatste drie maanden voorafgaand aan de schade.

10.3 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijk, zal nimmer door Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld en wordt door Opdrachtgever gevrijwaard voor schadeclaims door derden als gevolg van datalekken en inbreuken op de privacy van persoonsgegevens, mits Opdrachtnemer heeft gehandeld conform te bepalingen van artikel 4.3.

 

11 Geschillen en Klachten

11.1 Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beheerst door het Nederlands recht.

11.2 Opdrachtgever dient Opdrachtnemer binnen tien dagen na levering van de dienst door Opdrachtnemer schriftelijk in kennis te stellen van de klacht. Na deze termijn wordt de Opdracht door zowel Opdrachtgever en Opdrachtnemer geacht goedgekeurd te zijn en conform de gemaakte afspraken te zijn uitgevoerd.

11.3 Het indienen van een klacht geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

11.4 Indien er door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken.

11.5 Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks schriftelijke aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is.

11.6 Indien het geschil niet op minnelijke wijze wordt opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Amsterdam.

 

12 Depositie en inschrijving

12.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 17 september 2019 onder depotnummer 33267047.

12.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen aan opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever een aangekondigde wijziging niet wenst te accepteren, kan de Opdrachtgever de overeenkomst beëindigen tot de datum waarop de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden van kracht worden. De geldende versie van deze algemene voorwaarden is te allen tijde te raadplegen en te downloaden van www.vertaler.com.

12.3 In het geval van een interpretatieverschil tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en een vertaling ervan, is de Nederlandse tekst beslissend.